Aktuality

/14.5.2021/ Úprava pôdy

Oznamujeme našim podielnikom, že pred jarnou výsadbou robíme úpravu poľnohospodárskej pôdy traktorom a kultivátorom nášho Pozemkového spoločenstva. Cena za prácu je symbolická, ostáva na úrovni predošlých rokov. Práce prebiehajú v závislosti od počasia a záujmu ľudí.


/4.4.2021/ Dôležité upozornenie pri korešpondenčnom hlasovaní - úprava hlasovacieho lístka

Vážení členovia pozemkového spoločenstva!
Na hlasovacom lístku, ktorý Vám bol doručený, sa vyskytla chyba, za ktorú sa Vám ospravedlňujeme, a zároveň navrhujeme nasledovné riešenie:

Za bodom 6 na hlasovacom lístku nie je uvedené hlasovanie:
a/ súhlasím    b/ nesúhlasím    c/ zdržal som sa hlasovania

Navrhujeme perom dopísať:
a/ súhlasím    b/ nesúhlasím    c/ zdržal som sa hlasovania
a zakrúžkovať písmeno - svoju voľbu.

Ďakujeme za porozumenie.
Spracoval: Ing. Ivan Uličný


/3.4.2021/ Zasadnutie výročného zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,
v dôsledku pretrvávajúceho stavu pandémie koronavírusi COVID-19 sa aj v roku 2021 bude výročné valné zhromaždenie konať formou korešpondenčného hlasovania.

Všetky potrebné informácie Vám boli zaslané do Vašich poštových schránok. Ak ste neobrdžali zásileku, kontaktujte, prosím, PS Ploštín. Kontakty nájdete TU.


/23.12.2020/ Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov 2020. Viac v časti Kontakt.


/26.6.2020/ Urbársky dom Ploštín je pre verejnosť znovu otvorený!


/7.4.2020/ Oznámenie o zrušení zasadnutia výročného zhromaždenia a o rozhodnutí o konaní zasadnutia výročného zhromaždenia korešpondenčným hlasovaním.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,
Výbor pozemkového spoločenstva rozhodol o zrušení zasadnutia výročného zhromaždenia PS Ploštín zvolaného na deň 18.4.2020. Zároveň rozhodol o uskutočnení zasadnutia výročného zhromaždenia pozemkového spoločenstva formou korešpondenčného hlasovania.

Viac informácií nájdete v OZNÁMENÍ.


/16.3.2020/ Od pondelka 16. marca 2020 bude Urbársky dom Ploštín pre verejnosť UZATVORENÝ.

S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu, žiadame členov a obchodných partnerov Pozemkového spoločenstva Ploštín, aby dočasne využívali telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie.

Kontakty:
tel. 044/ 55 206 21 (v stránkových hodinách)
e-mail: psplostin@psplostin.sk


/21.12.2019/ Oznamujeme členom PS Ploštín, že vydávame kódy na GOPASS pre sezónu 2019/2020. Požiadať o ne môžete e-mailom na adrese: psplostin@psplostin.sk.


/18.12.2019/ Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov. Presný rozpis v časti Kontakt.


/21.6.2019/ Do sekcie dokumenty bolo pridané Uznesenie VZ PS Ploštín (za rok 2018).


/5.6.2019/ Upravený zoznam členov Výboru PS Ploštín a Dozornej rady PS Ploštín (TU).


/5.6.2019/ Do sekcie dokumenty boli pridané nasledujúce dokumenty:
- Zmluva o pozemkovom spoločenstve (účinná od 8.4.2019)
- Stanovy (účinné od 8.4.2019)
- Výpis z registra pozemkových spoločenstiev


/2.4.2019/ K nahliadnutiu aktualizovaný návrh Stanov a návrh Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.


/26.3.2019/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na "Volebné zhromaždenie", ktoré sa uskutoční v sobotu 6.4.2019 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne.
Prezentácia: od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť TU.
Sprievodný list si môžete stiahnuť TU.
V prípade, že sa chcete nechať zastupovať na VZ, môžete využiť splnomocnenie - TU.
Vzor návrhu kandidátov do orgánov PS si môžete stiahnuťTU.


/21.12.2018/ Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov. Presný rozpis v časti Kontakt.


/17.7.2018/ V časti Dokumenty boli pridané uznesenia VZ PS za roky 2011-2017.


/1.3.2018/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na "Výročné zhromaždenie", ktoré sa uskutoční v sobotu 24.3.2018 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne.
Prezentácia: od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť TU.


/28.4.2017/ Výbor Pozemkového spoločenstva odporúča postup pri zriaďovaní vecného bremena.

Kompletnú informáciu si môžete stiahnuť TU.


/28.4.2017/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín oznamuje členom spoločenstva ponuky na predaj spoluvlastníckych podielov doručené členmi spoločenstva.

Ponuky si môžete stiahnuť TU.


/24.3.2017/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 8.4.2017 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne.
Prezentujte sa, prosím, v čase od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť TU.


/26.12.2016/Počas vianočných sviatkov dochádza k zmene úradných hodín:

26.12.2016 - 1.1.2017Zatvorené
Pondelok 2.1.20177.00 - 12.00 hod.
Utorok 3.1.2017Zatvorené
Streda 4.1.201712.00 - 17.00 hod
Štvrtok 5.1.2017Zatvorené
Piatok 6.1.2017Zatvorené


/8.3.2016/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.4.2016 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne.
Prezentujte sa, prosím, v čase od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť TU.


/8.2.2016/Pozemkové spoločenstvo Ploštín ponúka na odpredaj lyžiarsky vlek TATRAPOMA F12.


/23.12.2015/Počas vianočných sviatkov dochádza k zmene úradných hodín:

28.12.2015 – 3.1.2016ZATVORENÉ
Pondelok 4.1.20167.00 - 12.00
Streda 6.1.2016ZATVORENÉ
Piatok 8.1.201610.00 - 15.00


/18.4.2015/Výsledky hlasovania vo voľbách Pozemkového spoločenstva Ploštínkonaných dňa 18. 04. 2015 v Kultúrnom dome v Ploštíne


/19.3.2015/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. 4. 2015 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne. Prezentujte sa, prosím, v čase od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuť TU.
Hlasovací manuál si môžete stiahnuť TU.
Kandidátov do orgánov PS Ploštín môžete navrhnúť pomocou tohto formuláru.


/18.3.2015/ V ľavom menu bola pridaná časť "Prehľad podielnikov v SPF", kde si môžete pozrieť všetkých známych podielnikov v správe Slovenského pozemkového fondu.


/31.10.2014/ Do sekcie Dokumenty pridaný vzor návrhu na začatie konania o dedičstve.


/30.9.2014/ V ľavom menu bola pridaná časť "Prehľad LV", kde si môžete pozrieť konkrétne listy vlastníctva.


/12.9.2014/ Pozemkové spoločenstvo Ploštín zverejňuje výsledky verejnej obchodnej súťaže. Z dôvodu výšky navrhovaných kúpnych cien od jednotlivých uchádzačov výbor spoločenstva odmietol všetky ppredložené návrhy.


/18.8.2014/ Pozemkové spoločenstvo Ploštín vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva za odplatu k hospodárskemu objektu, súpisné číslo 289, zapísanému na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore, pre okres Liptovský Mikuláš, obec Demänovská Dolina, katastrálne územie Demänovská Dolina na liste vlastníctva číslo 313, postavenému na pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape parcelné číslo KN 2933/5, o výmere 145 m2, Zastavané plochy a nádvoria.

Plné znenie vyhlásenia si môžete stiahnuť TU..


/24.5.2014/ Pozemkové spoločenstvo Ploštín a Občiansky klub Ploštín Vás 1. júna 2014 od 14.00 hod pri príležitosti MDD pozývajú na koncert skupiny PLOŠTÍN PUNK. Stretneme sa v areáli Urbárskeho domu Ploštín. O obšerstvenie je postarané.

Pozvánku si môžete stiahnuťTU.


/7.3.2014/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. 04. 2014 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne. Prezentujte sa, prosím, v čase od 11.45 do 12.45 hod.

Pozvánku s programom si môžete stiahnuťTU.
Návrh stanov si môžete stiahnuťTU
Návrh zmluvy si môžete stiahnuťTU


/22.9.2013/ Pozemkové spoločenstvo Ploštín začalo používať ako svoju oficiálnu e-mailú adresu psplostin@psplostin.sk. Ostatné e-mailové adresy, ktoré používalo doteraz boli na novú adresu presmerované.


/16.8.2013/ Pozývame Vás na oslavy 750. výročia 1. písomnej zmienky o Ploštíne. Program osláv si môžete zobraziť v pozvánke.
/19.6.2013/ Na zasadnutí výboru PS bola schválená povinnosť bezplatného odpracovania brigády pri lesných prácach za využívanie lístkov na lyžovanie v zimnej turistickej sezóne 2012/2013 nasledovne:

  1. 5 – 15 lístkov = 1 brigáda
  2. 16 – 30 lístkov = 2 brigády
  3. 31 – 45 lístkov = 3 brigády
  4. 46 a viac = 4 brigády
V prípade nesplnenia si uvedených povinností, nárok na voľné lístky na nasledujúcu zimnú turistickú sezónu 2013/2014 zaniká.

Nakoľko sa pre nepriaznivé počasie nekonala brigáda 25.5.2013, náhradná brigáda sa uskutoční 29.06.2013 so zrazom účastníkov o 730 hod. pri jazierku na Bielej Púti.

Ďalšie pracovné brigády nebudeme organizovať, ale kto si chce splniť vyššie uvedenú povinnosť, termín si môže dohodnúť individuálne počas pracovných dní v termíne do 30.9.2013 na tel. čísle 0911 417 906 – OLH p. Vyšný.


/3.4.2013/ Výbor Pozemkového spoločenstva Ploštín Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 06. 04. 2013 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Ploštíne. Prezentujte sa, prosím, v čase od 11.45 do 12.45 hod. Celú pozvánku si môžete stiahnuť TU.


/24.12.2012/ Do Fotogalérie pribudli dva nové albumy. Stačí kliknúť a album z otvorenia Urbárskeho domu, ktoré prebehlo 14.10.2012, alebo z interiéru máte hneď pred sebou.


/27.9.2012/ Pozemkové spoločenstvo Ploštín Vás pozýva v nedeľu 14. októbra o 14.00 na slávnostné otvorenie svojho nového sídla. Nebude chýbať vystúpenie skupiny Ploštín Punk a piesne Klubu seniorov Ploštín. Pozvánku si môžete pozrieť TU.


/24.10.2010/ V sekcii dokumenty pribudli uznesenia z Valných zhromaždení Pozemkového spoločenstva Ploštín za roky 2007-2010.


/20.10.2010/ Pridali sme dva prvé fotoalbumy. Tie nájdete v sekcii fotogaléria.


/20.10.2010/ Spustili sme stránku www.psplostin.sk. Stránka bude slúžiť predovšetkým členom,kvôli zlepšeniu informovanosti, ale aj rôznym obchodným partnerom, ktorý na stránke nájdu potrebné kontakty.