Home

Pozemkové spoločenstvo Ploštín hospodári na ploche 775 ha v katastrálnych územiach Demänová, Ploštín a Demänovská Dolina. Pozemky, ktoré boli dočasne vyňaté z lesného pôdneho fondu a trvalých trávnych porastov z dôvodu investičnej výstavby sú pokryté nájmami.

Hlavnou činnosťou PS je lesopestovateľská činnosť, ktorá prebieha v súlade s lesným hospodárskym plánom a zákonom o lesoch. V starostlivosti o les patríme k spoločenstvám Liptova, ktoré sa radia na popredné miesta. Lesy sú naše bohatstvo, musíme ich chrániť a starať sa o ne.